Bài 8: Ôn tập chương II Đường tròn

I. Lý thuyết cần nhớ 1. Sự xác định của đường tròn Đường tròn tâm  bán kính  là hình gồm tất cả các điểm cách đều  một khoảng là , kí hiệu là . Điểm  nằm trên đường tròn khi  Điểm  nằm trong đường tròn khi Điểm  nằm ngoài đường tròn khi Đường tròn được xác định khi biết tâm và bán kính…

Bài 1: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

I. Kiến thức cần nhớ 1. Nhắc lại khái niệm về đường tròn Đường tròn tâm  bán kính  là hình gồm tất cả các điểm cách đều  một khoảng là , kí hiệu là . Điểm  nằm trên đường tròn khi  Điểm  nằm trong đường tròn khi Điểm  nằm ngoài đường tròn khi 2. Cách xác định đường tròn Ta đã biết: Một…