Bài 1: Mở đầu về phương trình

I. Kiến thức cần nhớ 1. Phương trình 1 ẩn – Một phương trình với ẩn x có dạng A(x)=B(x), trong đó vế trái A(x) và vế phải B(x) là hai biểu thức của cùng một biến x. – Nghiệm của phương trình là giá trị của ẩn x thoả mãn (hay nghiệm đúng) phương trình. Chú ý: a) Hệ thức x=m (với m…

Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

I. Kiến thức cần nhớ 1. Biểu thức hữu tỉ Mỗi biểu thức là một phân thức hoặc biểu thị một dãy các phép toán: cộng, trừ, nhân , chia trên những phân thức. Ta gọi những biểu thức như thế là những biểu thức hữu tỉ. 2. Biến đổi một biểu thức hữu tỉ thành…

Bài 8: Phép chia các phân thức đại số

I. Kiến thức cần nhớ 1. Hai phân thức nghịch đảo Hai phân thức được gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1. Nếu   là một phân thức khác 0 thì   Do đó:   là phân thức nghịch đảo của phân thức    là phân thức nghịch đảo của phân thức 2. Phép chia các phân thức đại…