Bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp

I. Kiến thức cần nhớ Ta trình bày phép chia tương tự như cách chia các số tự nhiên. Với hai đa thức A và B của một biến, B≠0 tồn tại duy nhất hai đa thức Q và R sao cho: , với R=0 hoặc R≠0 có bậc bé hơn bậc của B – Nếu R=0, ta được phép chia hết. – Nếu R≠0, ta được phép chia có dư. II.…

Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức

I. Kiến thức cần nhớ 1. Quy tắc Muốn chia đa thức A cho đơn thức B (trường hợp các hạng tử của đa thức A đều chia hết cho đơn thức B), ta chia mỗi hạng tử của A cho B rồi cộng các kết quả với nhau. 2. Chú ý Trường hợp đa thức A có thể phân tích thành nhân tử, thường ta phân tích…

Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức

I. Kiến thức cần nhớ 1. Đơn thức chia hết cho đơn thức Với A và B là hai đơn thức, B≠0. Ta nói A chia hết cho B nếu tìm được một đơn thức Q sao cho A=B.Q Kí hiệu:  2. Quy tắc Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B (trường hợp A chia hết cho B) ta làm như sau: – Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn…

Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp phối hợp nhiều phương pháp

I. Kiến thức cần nhớ 1. Phương pháp Ta tìm hướng giải bằng cách đọc kỹ đề bài và rút ra nhận xét để vận dụng các phương pháp đã biết: đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức, nhóm nhiều hạng tử và phối hợp chúng để phân tích đa thức thành nhân tử.…

Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

I. Kiến thức cần nhớ 1. Phương pháp – Ta vận dụng phương pháp nhóm hạng tử khi không thể phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung hay bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức. – Ta nhận xét để tìm cách nhóm hạng tử một cách thích…

Bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

I. Kiến thức cần nhớ Áp dụng phương pháp dùng hằng đẳng thức cần lưu ý: – Trước tiên nhận xét xem các hạng tử của đa thức có chứa nhân tử chung không ? Nếu có thì áp dụng phương pháp đặt thành nhân tử chung. – Nếu không thì xét xem có thể…

Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

I. Kiến thức cần nhớ 1. Khái niệm Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) là biến đổi đa thức đó thành một tích của những đa thức. 2. Ứng dụng Việc phân tích đa thức thành nhân tử giúp chúng ta rút gọn được biểu thức, tính nhanh, giải phương trình.…

Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp theo)

I. Kiến thức cần nhớ 1. Tổng hai lập phương Tổng của lập phương hai biểu thức bằng tích của tổng hai biểu thức và bình phương thiếu của hiệu hai biểu thức đó. 2. Hiệu hai lập phương Hiệu của lập phương hai biểu thức bằng tích của hiệu hai biểu thức và bình…

Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp theo)

I. Kiến thức cần nhớ 1. Lập phương của một tổng Lập phương của tổng hai biểu thức bằng tổng của lập phương biểu thức thứ nhất, ba lần tích của bình phương biểu thức thứ nhất và biểu thức thứ hai, ba lần tích của biểu thức thứ nhất và bình phương biểu thức…

Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ

I. Kiến thức cần nhớ 1. Bình phương của một tổng Bình phương của tổng hai biểu thức bằng bình phương biểu thức thứ nhất cộng hai lần tích hai biểu thức đó cộng bình phương biểu thức thứ hai. A,B là các biểu thức tùy ý. 2. Bình phương của một hiệu Bình phương của hiệu hai…