Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

I. Kiến thức cần nhớ 1. Bất đẳng thức Hệ thức dạng a < b (hay dạng a > b, a ≥ b, a ≤ b) được gọi là bất đẳng thức a gọi là vế trái, b gọi là vế phải của bất đẳng thức. 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng a) Tính chất: Khi cộng cùng một số vào hai vế của một bất đẳng thức ta…

Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

I. Kiến thức cần nhớ – Để giải các phương trình đưa được về   ta thường biến đổi phương trình như sau: + Quy đồng mẫu hai vế và khử mẫu. + Thực hiện phép tính để bỏ dấu ngoặc và chuyển vế các hạng tử để đưa phương trình về dạng   hoặc   + Tìm x Chú…

Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

I. Kiến thức cần nhớ 1. Định nghĩa phương trình bậc nhất 1 ẩn Phương trình có dạng , với a và b là hai số đã cho và a≠0, được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn. 2. Hai quy tắc biến đổi phương trình a) Quy tắc chuyển vế Trong một phương trình ta có thể chuyển một…

Bài 1: Mở đầu về phương trình

I. Kiến thức cần nhớ 1. Phương trình 1 ẩn – Một phương trình với ẩn x có dạng A(x)=B(x), trong đó vế trái A(x) và vế phải B(x) là hai biểu thức của cùng một biến x. – Nghiệm của phương trình là giá trị của ẩn x thoả mãn (hay nghiệm đúng) phương trình. Chú ý: a) Hệ thức x=m (với m…

Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

I. Kiến thức cần nhớ 1. Biểu thức hữu tỉ Mỗi biểu thức là một phân thức hoặc biểu thị một dãy các phép toán: cộng, trừ, nhân , chia trên những phân thức. Ta gọi những biểu thức như thế là những biểu thức hữu tỉ. 2. Biến đổi một biểu thức hữu tỉ thành…