Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

I. Kiến thức cần nhớ 1. Nhắc lại về giá trị tuyệt đối Giá trị tuyệt đối của số a, kí hiệu là |a| được định nghĩa như sau: |a|=a khi a ≥ 0 |a|=−a khi a < 0 2. Giải một số phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối Bước 1: Áp dụng định nghĩa giá trị tuyệt đối để loại bỏ dấu giá…

Bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

I. Kiến thức cần nhớ 1. Định nghĩa Bất phương trình dạng  (hoặc , , ) trong đó a và b là hai số đã cho, a≠0, được gọi là bất phương trình bậc nhất một ẩn. 2. Hai quy tắc biến đổi phương trình a) Quy tắc chuyển vế Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế…

Bài 3: Bất phương trình một ẩn

I. Kiến thức cần nhớ 1. Bất phương trình một ẩn Bất phương trình ẩn x là hệ thức  hoặc  hoặc  hoặc . Trong đó: A(x) gọi là vế trái; B(x) gọi là vế phải của bất phương trình. Nghiệm của bất phương trình là giá tri của ẩn thay vào bất phương trình ta được một khẳng định đúng. 2. Tập nghiệm…

Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

I. Kiến thức cần nhớ 1. Bất đẳng thức Hệ thức dạng a < b (hay dạng a > b, a ≥ b, a ≤ b) được gọi là bất đẳng thức a gọi là vế trái, b gọi là vế phải của bất đẳng thức. 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng a) Tính chất: Khi cộng cùng một số vào hai vế của một bất đẳng thức ta…

Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

I. Kiến thức cần nhớ – Để giải các phương trình đưa được về   ta thường biến đổi phương trình như sau: + Quy đồng mẫu hai vế và khử mẫu. + Thực hiện phép tính để bỏ dấu ngoặc và chuyển vế các hạng tử để đưa phương trình về dạng   hoặc   + Tìm x Chú…