Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

I. Kiến thức cần nhớ – Để giải các phương trình đưa được về   ta thường biến đổi phương trình như sau: + Quy đồng mẫu hai vế và khử mẫu. + Thực hiện phép tính để bỏ dấu ngoặc và chuyển vế các hạng tử để đưa phương trình về dạng   hoặc   + Tìm x Chú…

Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

I. Kiến thức cần nhớ 1. Định nghĩa phương trình bậc nhất 1 ẩn Phương trình có dạng , với a và b là hai số đã cho và a≠0, được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn. 2. Hai quy tắc biến đổi phương trình a) Quy tắc chuyển vế Trong một phương trình ta có thể chuyển một…

Bài 1: Mở đầu về phương trình

I. Kiến thức cần nhớ 1. Phương trình 1 ẩn – Một phương trình với ẩn x có dạng A(x)=B(x), trong đó vế trái A(x) và vế phải B(x) là hai biểu thức của cùng một biến x. – Nghiệm của phương trình là giá trị của ẩn x thoả mãn (hay nghiệm đúng) phương trình. Chú ý: a) Hệ thức x=m (với m…