Bài 10: Ôn tập chương I Căn bậc hai. Căn bậc ba

I. Lý thuyết cần nhớ 1. Khái niệm căn bậc hai Căn bậc hai của số  không âm là số  sao cho . Định lí: Với hai số  và  không âm, ta có:  2. Hằng đẳng thức  với  là một biểu thức, ta có Và:  nếu  không âm nếu  âm 3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương Với hai số  không…

Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

I. Kiến thức cần nhớ 1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn: Với hai biểu thức  mà  thì , tức là: Nếu  và  thì:  Nếu  và  thì: 2. Đưa thừa số vào trong dấu căn: Nếu  và  thì:  Nếu  và  thì: 3. Khử mẫu của biểu thức lấy căn: Với hai biểu thức  mà  và , ta có:  4. Trục căn thức ở mẫu: a) Với…

Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức √A² = |A|

I. Kiến thức cần nhớ 1. Căn thức bậc hai Với  là một biểu thức đại số (không âm), người ta gọi  là căn thức bậc hai của , còn  được gọi là biểu thức lấy căn, hay biểu thức dưới dấu “căn”.  xác định khi  có giá trị không âm. 2. Hằng đẳng thức  Định lí: Với mọi số thực ,…